Ogłoszenia

np.: 14/01/2021
Ilość dokumentów: 2309
z dnia 17 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 17 lutego 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 17 lutego 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, decyzję Nr 7/2020, znak: WIR.II.746.1.59.2019.EP o... czytaj dalej

z dnia 14 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 lutego 2020 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 4 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 14 lutego 2020 r. na rzecz inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., reprezentowanego przez Pana Łukasza Zawrockiego, decyzji Nr 16/2020 o pozwoleniu na budowę

obejmującej... czytaj dalej

z dnia 12 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 lutego 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,


że dnia 12 lutego 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą położoną od dnia 5 grudnia 2018 r. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, decyzję... czytaj dalej

z dnia 10 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   10  lutego 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zwana dalej specustawą drogową oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że została wydana decyzja,  na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową 25... czytaj dalej

z dnia 11 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 11 lutego 2020 r.    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,


że dnia 11 lutego 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał dla Spółki P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, decyzję Nr 6/2020, znak: WIR.II.746.1.56.2019.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

z dnia 10 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 lutego 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Spółki ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2020 r. i zaprasza do składania wniosków przez samorząd terytorialny szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego  „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2020 r. i zaprasza do składania wniosków przez samorząd terytorialny szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego na realizację projektów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dofinansowane działania wynikające z projektów mogą być realizowane w w ramach następujących priorytetów:

Priorytet I – Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
... czytaj dalej

Konkurs “Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020 r.  i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.
Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:
•         MODUŁ I – Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi
•         MODUŁ II - Samopomoc
•         MODUŁ III – Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia
•         MODUŁ IV – Integracja i innowacyjność
Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do dnia 11 lutego 2020 r... czytaj dalej

z dnia 05 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 05 lutego 2020 r.


Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 4 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 05 lutego 2020 r. na rzecz inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., reprezentowanego przez Pana Tomasza Kamińskiego, decyzji Nr 12/2020 o pozwoleniu na budowę obejmującej zadanie pn.:
„Budowa Tłoczni Gazu Gustorzyn” wraz z... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04 lutego 2020 r., pod nazwą „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia: „Wykonanie instalacji elektrycznych dla dwóch budynków Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 04 lutego 2020 r., pod nazwą  „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia: „Wykonanie instalacji elektrycznych dla dwóch budynków Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Szubińskiej 4 oraz Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy”.

z dnia 4 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 lutego 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu... czytaj dalej

z dnia 29 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  29 stycznia 2020 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.


zawiadamiam,


że dnia 29 stycznia 2020 r. została wydana decyzja nr 1/2020, znak: WIR.V.7820.26.2019.... czytaj dalej

z dnia 31 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2020 r.


    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 15 ust. 4 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.),


podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S... czytaj dalej

z dnia 31 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 31 stycznia 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, decyzję Nr 5/2020, znak: WIR.II.746.1.58.2019.ML, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

z dnia 29 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2020 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.), zwana dalej specustawą drogową oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej kpa, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-... czytaj dalej

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081  ze zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Kazimierza Golonkę, przekazanego do tut. organu przez Starostę Świeckiego w dniu 14 października 2019 r. (uzup. dnia 25 listopada 2019 r., 27 listopada... czytaj dalej

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081  ze zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebciny, reprezentowanego przez Panią Magdalenę Golonka, przedłożonym dnia 14 października 2019 r.(uzup. dnia 27 listopada 2019 r. oraz dnia 23 grudnia 2019 r.), decyzją Nr 8/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. został... czytaj dalej

z dnia 28 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 28 stycznia 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz... czytaj dalej

z dnia 24 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Inwestora – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniewkowo, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach... czytaj dalej

z dnia 27 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2020 r.


    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 15 ust. 4 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów... czytaj dalej

Strony