Przetargi w K-PUW

Karty podstawowe

Udzielanie zamowień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.2015.2164) (oznaczona dalej w tekście Pzp) wraz z przepisami wykonawczymi.

Kto załatwia sprawę:

Biuro Finansowo-Inwestycyjne,
Oddział Zamówień Publicznych i Inwestycji,
ul. Jagiellońska 3, pok. 20 (parter)
85-950 Bydgoszcz
tel. (52) 34-97-290
fax (52) 34-97-292

Jakie dokumenty należy złożyć:

Ofertę wraz z załącznikami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. postepowaniu wszczynanym w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

Opłaty:

Opłata, jakiej można żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Termin załatwienia sprawy:

Terminy zostały określone w ustawie Pzp w zależności od rodzaju i trybu zamówienia.

Czy i gdzie można się odwołać:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, w terminach określonych w art. 182 tejże ustawy, do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

Przetargi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
(zaleca się korzystanie z przeglądarki Internet Explorer aby wyświetliła się grafika poniżej bądź klikając bezpośredni adres)