Składanie petycji w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Karty podstawowe

Sposoby dostarczenia petycji:

osobiście:

  1. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Kancelaria Ogólna, ul. Konarskiego 1-3, parter, pokój 4
  2. czynna: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30, wtorek 8:00-16:00;
  3. Delegatura KPUW w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21;
  4. Delegatura KPUW we Włocławku, ul. Brzeska 8.

listownie na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
85-950 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 3
z dopiskiem "Petycja"

na numer faksu:

52 34 97 294

elektronicznie:

W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

Informacje ogólne:

Serwis www.petycje.edu.pl
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach