Polityka społeczna

 1. Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego
 2. Obowiązki ciążące na prowadzącym Zakład Pracy Chronionej lub Zakład Aktywności Zawodowej
 3. Przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
 4. Przyznawanie statusu Zakładu Pracy Chronionej
 5. Wytyczne w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców
 6. Wpis do rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
 7. Wydanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej
 8. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę
 9. Wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
 10. Wykaz zakładów pracy chronionej i spółdzielni inwalidów
 11. Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wolnych miejsc w tych placówkach
 12. Rejestr Domów Pomocy Społecznej
 13. Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy
 14. Rejestr Centrów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 15. Rejestr Klubów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 16. Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa
 17. Wykaz zakładów aktywności zawodowej
 18. Nadawanie statusu Centrum Integracji Społecznej
 19. Rejestr placówek całodobowej opieki
 20. Uruchamianie pomocy finansowej dla poszkodowanych - przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 21. Regulamin konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 22. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
 23. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r (persepektywa finansowa 2014-2020)
 24. Wydanie zezwolenia na przyjęcie, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci, kolejnego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
 25. Zezwolenie na zwiększenie liczby dzieci do 10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w związku z planowanym umieszczeniem rodzeństwa

Strony