Formularze i wnioski

Ilość dokumentów: 102
 1. Dokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego - wniosek do celów emerytalno-rentowych
 2. Dokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego - wniosek o udostępnienie dokumentów
 3. Informacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków okreslonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 4. Informacja o zmianach dotyczących spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków okreslonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 5. Kwestionariusz osobowy cudzoziemca
 6. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego
 7. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego
 8. Wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
 9. Wniosek o nadanie orderu/odznaczenia
 10. Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę
 11. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 12. Oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty
 13. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim
 14. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 15. Oświadczenie o przestrzeganiu odpowiednich norm przez zakład opieki zdrowotnej
 16. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika zakładu opieki zdrowotnej
 17. Oświadczenie o sytuacji finansowej i stanie majątkowym osoby ubiegającej się o odroczenie lub rozłożenie na raty mandatu karnego
 18. Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego
 19. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
 20. Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP w ramach usługi eksportowej
 21. Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP
 22. Przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów
 23. Przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
 24. Przyznanie statusu Zakładu Pracy Chronionej
 25. Regulamin porządkowy niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej

Strony