Ponowne wykorzystanie

Karty podstawowe

Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego

 


Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1446) określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.
Ustawa ma na celu implementację w polskim porządku prawnym przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE 2013, L 175/1).

Czym jest ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego?
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Kiedy informacja sektora publicznego zostanie udostępniona?
Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje sektora publicznego:
•    udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy lub w Centralnym Repozytorium, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429);
•    przekazane na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.
Przekazanie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy informacja sektora publicznego:
•    nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Centralnym Repozytorium;
•    została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i Centralnym Repozytorium i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
•    będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
•    została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Co musi zawierać wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego?
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien spełnić warunki, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.
Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany:
•    przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
•    informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);
•    składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
•    odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty.
Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Jak złożyć wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego?
Wniosek wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej:
•    pocztą tradycyjną na adres:


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3,
85-950 Bydgoszcz;


•    osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Konarskiego 1-3, budynek B, parter, pokój 4;
•    pocztą elektroniczną na adres pok@bydgoszcz.uw.gov.pl;
•    faksem na numer 52 349 72 94 ;
•    za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP na adres: /6v45ohiw0j/skrytka  lub  /6v45ohiw0j/SkrytkaESP

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
W przypadku wydania przez Urząd decyzji:
•    o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;
•    o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz/lub o wysokości opłat,
wnioskodawcy przysługuje odwołanie do właściwego w sprawie ministra za pośrednictwem Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 z póź. zm.) z tym, że:
•    przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
•    skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

1. Informacje opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz udostępnione w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej:
1) podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz udostępnioną w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej, jest zobowiązany w tym zakresie do podania:
a) źródła pozyskania danych poprzez umieszczenie dopisku o treści: „Źródło: właściwy adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (URL)”,
b) czasu wytworzenia informacji przez Urząd (czas wytworzenia, udostępnienia, modyfikacji informacji),
c) czasu pozyskania informacji sektora publicznego z Urzędu;
2) jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego dokonał jej przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o wykorzystaniu pozyskanego z Urzędu materiału w zmienionej formie;
3) Urząd nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej;
4) Urząd nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji sektora publicznego będącej utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) lub bazą danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 z  późn. zm.), przez podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi, bądź wynikających z obowiązujących przepisów prawa.


2. Informacje przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przekazanej na wniosek mają zastosowanie warunki określone w ust. 1, przy czym w miejscu adresu strony internetowej należy wskazać datę oraz sygnaturę sprawy, które znajdują się w odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.


3. Opłaty
Informacja sektora publicznego jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Jednakże każdorazowo przy przekazywaniu informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie Urząd może określić inne warunki jej ponownego wykorzystywania, z uwzględnieniem art. 17 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.


Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – w linku