Ogłoszenia

np.: 14/01/2021
Ilość dokumentów: 2309
Obwieszczenie z dnia 16 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2014 r., znak: WST.612.1.196.2014.KC; Wójta Gminy Brodnica z dnia 28 sierpnia 2014 r. znak: GKGN.7213.1.1.2014.PW; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 12/TZ/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. znak: ZKPPT.7637.120.2014;... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 16 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Grzegorza Rodziewicza – APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej (pismo z dnia 26 sierpnia 2014 r., uzupełnionego pismem z dnia 3 września 2014 r.), działającego w imieniu Gminy Sicienko z pełnomocnictwa Wójta Gminy Sicienko (pełnomocnictwo z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 12 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE
 WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
 z dnia 12 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy z dnia 1 września 2014 r., znak: GDDKiA-O/BY-Z3-ap-073-996/14; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 16/TZ/2014 z dnia 4 września 2014r., znak: ZKPPT.7637.127.2014; Starostę Inowrocławskiego z dnia 1 września 2014 r., znak: AB.673.93.2014... czytaj dalej
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Kujawsko-Pomorskiego  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek, decyzją Nr 164/2014 z dnia 10 września 2014 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę pn.: „Budowa zbiornika... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie z dnia 27 sierpnia 2014 r., znak: ZDW.RDW.6.12.509.56.14; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 15/TZ/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r., znak: ZKPPT.7637.119.2014; Starostę Świeckiego z dnia 29 sierpnia 2014 r., znak: AB.6730.W.1639.2014;... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 4 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 września 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Piotra Lewińskiego Z-cy Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Inżynierskich Budownictwa „Tech-Woj” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, działającego w imieniu 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowej

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na... czytaj dalej

Biuro Obsługi Prawnej

Dyrektor

pokój 133, I piętro
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
tel. (52) 349-75-90
fax (52) 349-75-92
e-mail: bop_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

Do zadań Biura należy m.in.:

zastępstwo sądowe i prowadzenie spraw oraz reprezentowanie Wojewody i Urzędu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i innymi organami orzekającymi; wydawanie opinii prawnych, wyjaśnień obowiązującego prawa, udzielanie pomocy prawnej oraz doradztwo prawne na rzecz Wojewody, Wicewojewody, Dyrektora Generalnego Urzędu, Dyrektorów Wydziałów, Kierowników Biur i pracowników Urzędu, zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych; opiniowanie projektów aktów prawnych Wojewody, Dyrektora... czytaj dalej

Strony