Ogłoszenia

np.: 14/01/2021
Ilość dokumentów: 2309
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r poz. poz. 1118 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność mającą na celu umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

na wniosek Pana Michała Roguskiego – reprezentującego Konsorcjum Firm Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz CONSEKO-SAFEGE Sp. z o.o., występującego w imieniu Województwa Kujawsko-... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Grzegorza Jaworskiego reprezentującego Pracownię Architektoniczną „ARUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działającego w imieniu 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

na wniosek Pana Michała Roguskiego – reprezentującego Konsorcjum Firm Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz CONSEKO-SAFEGE Sp. z o.o., występującego w imieniu Zarządu Dróg Miejskich i... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

na wniosek Pana Rafała Wrzoska, działającego z pełnomocnictwa Wójta Gminy Bobrowo Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 35/2014, znak: WI.III.746.1.40.2014.PP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 31/TZ/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r., znak: ZKPPT.7637.246.2014; Zarząd Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 grudnia 2014 r., znak: DP.672.248.2014;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Więcbork ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork z dnia 16 października 2014 r., decyzją   Nr 235/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. został zatwierdzony projekt budowlany  i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Budowa kanalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2014 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Generalnego... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2014 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

na wniosek Pana Wojciecha Kabacińskiego działającego z upoważnienia Pana Piotra Ustaborowicza- Dyrektora zakładu oraz Pana Zbigniewa Gregorczyka – Zastępcy Dyrektora PKP Energetyka S.A.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

na wniosek Pana Sławomira Kołtuna, występującego z pełnomocnictwa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, dnia 19 grudnia 2014 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 41/2014, znak: WI.III.746.1.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2014 r., znak: UP-4005/8768/14 Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 28/TZ/2014 z dnia 25 listopada 2014 r., znak: ZKPPT.7637.225.2014; Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2014 r., znak: WAB.I.670.1.478.2014.MO,... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2014 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Prezydenta... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Krzysztofa Badury – Prezesa Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie, w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/505/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r., znak: WU OZ.DB. ZAR.5151.38.3.2014.TZ; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2014 r., znak: WST.612.1.291.2014.SR; Wójta Gminy Osie z dnia 26 listopada 2014 r., znak: ROŚBiGK.670.16.... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2014 r., znak: IP-2101/BIT/64/14; Wójta Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2014 r., znak: GPR.670.35.2014.3; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2014 r., znak: WST.612.1.289.2014.PS; Generalnego Dyrektora... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2014 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Henryka Dober – prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „HD PROJEKT” z siedzibą w Solcu Kujawskim, występującego z pełnomocnictwa Pana Mariusza Mirek – Dyrektora... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Piotra Rotmańskiego, działającego w imieniu Portu Lotniczego Bydgoszcz. S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, dnia 8 grudnia 2014 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 39/2014, znak: WI.III.746.1.8.2014.EG o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Piotra Rotmańskiego, działającego w imieniu Portu Lotniczego Bydgoszcz. S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, dnia 8 grudnia 2014 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 39/2014, znak: WI.III.746.1.8.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania od decyzji Starosty Lipnowskiego Nr 2/2014 z dnia 12 maja 2014 r., znak: ArB.6740.6.2.2014 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej decyzją z dnia 4 grudnia 2014 r., w której:

... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 4 grudnia 2014 r. postanowienia w przedmiocie sprostowania decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 6/ZRID/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. znak: WI.IV.7820.25.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowań w m. Prądocin i Chmielniki w ciągu drogi krajowej nr 25 od km 162+640 do km 163+600”.

Informuję, że z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania od decyzji Starosty Brodnickiego Nr 1.2014 z dnia 13 maja 2014 r., znak WB.6740.8.8.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie nawierzchni w ul. Północnej w Brodnicy na działkach nr 3614, 2358/2, 2353/3, 2353/5, 2341, 351/13, 351/15, 349/53, 349/80, 2350, 2348/8 decyzją z dnia 4... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 4 grudnia 2014 r. postanowienia w przedmiocie sprostowania decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 7/ZRID/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. znak: WI.IV.7820.26.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 w m. Tarkowo Dolne od km 168+580 do km 169+560”.

Informuję, że z treścią postanowienia strony... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania od decyzji Starosty Lipnowskiego Nr 2/2014 z dnia 12 maja 2014 r., znak: ArB.6740.6.2.2014 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej decyzją z dnia 4 grudnia 2014 r. , w której:

... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 4 grudnia 2014 r. postanowienia w przedmiocie sprostowania decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 10/ZRID/2013 z dnia 16 października 2013 r. znak WI.IV.7820.47.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa wiaduktu w km 307+426 wraz z rozbudową drogi krajowej nr 15 w miejscowości Jajkowo nad zlikwidowaną linią kolejową.

... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 28 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Nr 01/2014 z dnia 18 listopada 2014 r., znak: IP-2101/BIT/63/14; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 24/TZ/2014 z dnia 18 listopada 2014r., znak: ZKPPT.7637.208.2014; Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2014 r., znak: WAB.I.670.1.462.... czytaj dalej

Strony