Ogłoszenia

np.: 14/01/2021
Ilość dokumentów: 2309
Obwieszczenie z dnia 28 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2014 r., znak: WST.612.1.279.2014.PS; Wójta Gminy Białe Błota z dnia 21 listopada 2014 r., znak: GPR.670.34.2014.3; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 23/TZ/2014 z dnia 18 listopada 2014r., znak: ZKPPT.7637.210.2014; Starostę... czytaj dalej
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Osiek, Osiek 85 87-340 Osiek z dnia 7 października 2014 r., decyzją   Nr 227/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. został zatwierdzony projekt budowlany  i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Przejście sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką nr 560... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 25 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Michała Kosmalskiego, działającego w imieniu firmy ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2014 r., znak: UA.6733.23.2014; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 26/TZ/2014 z dnia 18 listopada 2014 r., znak: ZKPPT.7637.157.2014,

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 14 listopada 2014 r., znak: WDT.6724.1.19.2014.D; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 2511/TZ/2014 z dnia 18 listopada 2014 r., znak: ZKPPT.7637.209.2014; Starostę Inowrocławskiego z dnia 13 listopada 2014 r., znak: AB.673.116.2014,

... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania od decyzji od decyzji Starosty Świeckiego z dnia 20 września 2013 r., znak AB.6744.Św.1254.2013 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej gminnej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 031019C od skrzyżowania z ulicą Jana III Sobieskiego do ulicy Sienkiewicza w Świeciu, decyzją z dnia 24 listopada 2014... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 21 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 listopada 2014r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 38 pkt 2 lit. y i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r., poz. 1501).

zawiadamia się,

że dnia 19 listopada 2014 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na wniosek Pana Andrzeja Lisa, działającego w imieniu i na rzecz inwestora Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, wydał decyzję Nr 1/2014, znak: WIR.II.747.1.2014 o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 21 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Piotra Lewińskiego Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Inżynierskich Budownictwa TECH-WOJ. Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia płk. Krzysztofa Szychulskiego Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 listopada 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Mariusza Dolewskiego – Właściciela Zakładu Usługowego MAGBUD Mariusz Dolewski z siedzibą w Białych Błotach, działającego w imieniu Gminy Kcynia z pełnomocnictwa Burmistrza Kcyni, dnia 20 listopada... czytaj dalej

Zaproszenie do konsultacji społecznych - pomoc społeczna

Wojewoda Kujawsko – Pomorski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi i opinie do projektu Programu można zgłaszać na formularzu konsultacji (... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Pawła Bukowskiego Prezesa Zarządu Kujawsko – Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (pismo z dnia 6 listopada 2014 r., L.dz.org.1880/2014/AN, wpływ do tut. Urzędu: 10 listopada 2014 r.), w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 1/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.,... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 listopada 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Grzegorza Rodziewicza – APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej, działającego w imieniu Gminy Sicienko z pełnomocnictwa Wójta Gminy Sicienko, dnia 14 listopada 2014 r. Wojewoda Kujawsko –... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2014 r., znak: WST.612.1.268.2014.PS; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 22/TZ/2014 z dnia 28 października 2014 r., znak: ZKPPT.7637.189.2014; Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2014 r., znak: WAB.I.670.1.443.2014.MO;... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich Wąbrzeźno z dnia 23 października 2014 r., znak: ZDW.RDW.4.12a.509.138.2014; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 21/TZ/2014 z dnia 23 października 2014 r., znak: ZKPPT.7637.182.2014,

uzgadniających projekt... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 listopada 2014 r.
o zmianie obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o zmianie obwieszczenia z dnia 20 października 2014 r. o wszczęciu na wniosek Generalnego... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 7 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Włodzimierza Smoczyńskiego oraz Pana Sławomira Rybarskiego Członków Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 6 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek firmy ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Łukowskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Michała Roguskiego – reprezentującego firmę pod nazwą Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu Województwa Kujawsko – Pomorskiego (pełnomocnictwo z dnia 17 września 2014 r., znak: OR-II-P.0027.55.2014... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 4 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania od decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 11 lipca 2014 r. znak WN.673.7.2014, zatwierdzającej projekt budowlany, podział nieruchomości i zezwalającej Wójtowi Gminy Białe Błota na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Narcyzowej w m. Lipniki, decyzją z dnia 4 listopada 2014 r.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 października 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Burmistrza Kcyni z dnia 10 października 2014 r., znak: DR.7012.35.2014; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 20/TZ/2014 z dnia 8 października 2014 r., znak: ZKPPT.7637.171.2014; Starostę Nakielskiego z dnia 15 października 2014 r., znak: WWA.670.4.4.2014.P.P;

... czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - po korekcie

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
PO KOREKCIE KOSZTORYSÓW

 

Więcej informacji na stronie Kuratorium

Obwieszczenie z dnia 21 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 października 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 16 października 2014 r., znak: WPN.612.69.2014.WR; Wójta Gminy Sicienko z dnia 1 października 2014 r., znak: GKOŚiR.6730.2.2014; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 19/TZ/2014 z dnia 3 października 2014 r., znak: ZKPPT.7637.157.2014; Starostę... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 20 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 października 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Ludmiły Magdańskiej właściciela firmy PION Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, działającej z upoważnienia płk. Krzysztofa Szychulskiego Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, dnia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 października 2014 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Wojciecha... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 października 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Włodzimierza Smoczyńskiego - Członka Zarządu oraz Pana Józefa Dankowskiego - Prokurenta Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., dnia 17 października 2014 r. Wojewoda... czytaj dalej

Strony