Biuro Obsługi Prawnej

Karty podstawowe

Dyrektor

pokój 133, I piętro
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
tel. (52) 349-75-90
fax (52) 349-75-92
e-mail: bop_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

Do zadań Biura należy m.in.:

 1. zastępstwo sądowe i prowadzenie spraw oraz reprezentowanie Wojewody i Urzędu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i innymi organami orzekającymi;
 2. wydawanie opinii prawnych, wyjaśnień obowiązującego prawa, udzielanie pomocy prawnej oraz doradztwo prawne na rzecz Wojewody, Wicewojewody, Dyrektora Generalnego Urzędu, Dyrektorów Wydziałów, Kierowników Biur i pracowników Urzędu, zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych;
 3. opiniowanie projektów aktów prawnych Wojewody, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz organów wojewódzkiej administracji zespolonej działających na obszarze województwa pod względem formalno–prawnym i redakcyjnym;
 4. opiniowanie umów, porozumień i statutów związanych z działalnością Wojewody oraz Urzędu;
 5. opiniowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach sporów kompetencyjnych;
 6. współpraca z merytorycznie właściwymi Wydziałami w zakresie prowadzenia spraw związanych z zaskarżaniem ostatecznych decyzji administracyjnych do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 7. prowadzenie rejestru i zbioru aktów prawnych wydawanych przez Wojewodę;
 8. udostępnianie do wglądu zainteresowanym Statutu i Regulaminu Urzędu oraz niepublikowanych aktów prawnych Wojewody;
 9. obsługa Wojewody w zakresie przygotowania pod obrady Rady Ministrów projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa;
 10. prowadzenie rejestru spraw sądowych.

Akty prawne, na podstawie których działamy to m.in.:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014r.,  poz. 1111 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015r., poz. 525 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23),
 4. Statut i Regulamin Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.