Obwieszczenie z dnia 16 września 2014 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2014 r., znak: WST.612.1.196.2014.KC;
  • Wójta Gminy Brodnica z dnia 28 sierpnia 2014 r. znak: GKGN.7213.1.1.2014.PW;
  • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 12/TZ/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. znak: ZKPPT.7637.120.2014;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym 

dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV w Kominach gm. Brodnica na działce nr 243/1 obręb Kominy.

W związku z powyższym strony mają prawo w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski (w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej) w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 217 w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Po upływie określonego terminu w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-94.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury