z dnia 24 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Inwestora – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniewkowo, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie masztu przeciwpożarowego w Nadleśnictwie Gniewkowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 3341, obręb 0004 Popioły, gmina Wielka Nieszawka.
Przedmiotowa nieruchomość została ujęta w decyzji Nr 38/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z dnia 15 marca 2019 r. poz. 46 ze zm. – Lp. 300 załącznika do ww. decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym teren zamknięty.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3, budynek B, X piętro, pok. 101e w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-96.
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
(znak sprawy: WIR.II.746.1.67.2019.EP)