z dnia 12 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 lutego 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,


że dnia 12 lutego 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą położoną od dnia 5 grudnia 2018 r. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, decyzję znak: WIR.II.746.1.60.2019.ML zmieniającą decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 9/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., znak: WIR.II.746.1.52.2017.BG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w Inowrocławiu na działce nr ewidencyjny 41/1 obręb 0007 Inowrocław i na części działki, nie objętej obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nr ewidencyjny 63/1 obręb 0002 Inowrocław, w zakresie zapisów zawartych w ustępie II. pkt 1. ppkt 5) lit. a) rozstrzygnięcia tej decyzji.
     Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek B, pokój 104, X piętro), w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia dokonania ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 K.p.a.).
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 K.p.a.).

 (dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.60.2019.ML)       
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa