z dnia 29 stycznia 2020 r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081  ze zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Kazimierza Golonkę, przekazanego do tut. organu przez Starostę Świeckiego w dniu 14 października 2019 r. (uzup. dnia 25 listopada 2019 r., 27 listopada 2019 r., 12 grudnia 2019 r., 30 grudnia 2019 r., 27 stycznia 2020 r.), decyzją nr 9/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę dla zamierzenia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Bedlenki wraz z urządzeniami piętrzącymi dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej zadań i obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Dąbrowa oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniami. Pakiet nr II: Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Bedlenki oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, realizowanego na działkach nr ewid. 3315/1, 3316/2 obręb Bedlenki, jedn. ewid. Drzycim oraz 3315/2, 3314 obręb Belno, jedn. ewid. Jeżewo. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Konarskiego 1, (budynek B, XIII piętro, pokój nr 133) w dniach pracy Urzędu w godz. 1000 - 1400.    z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
    Agnieszka Żurawlew
    Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
    w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Nr sprawy: WIR.I.7840.1.8.2019.MO