z dnia 27 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2020 r.


    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 15 ust. 4 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., reprezentowanego przez Pana Łukasza Zawrockiego, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę pn.:
Rozbiórka istniejących elementów stacji gazowej Turzno gm. Raciążek projektowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Kruszwica sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. zasilającej odbiorców na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym m. Bydgoszcz” w ramach którego projektuje się rozbiórkę stacji regulacyjno-pomiarowej Turzno, w miejscowości Turzno gm. Raciążek, na działce nr ewid. 92/2 (nr KW - WL1A/00034371/3) – obręb 0007 Turzno.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 131i, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 14.00
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Raciążek oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.


Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i RolnictwaWIR.I.7841.9.1.2019.MB (Z)