z dnia 14 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 lutego 2020 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 4 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 14 lutego 2020 r. na rzecz inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., reprezentowanego przez Pana Łukasza Zawrockiego, decyzji Nr 16/2020 o pozwoleniu na budowę

obejmującej zadanie pn.:

Budowa stacji pomiarowo-regulacyjnej gazu zaprojektowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Kruszwica sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. zasilającej odbiorców na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym miasta Bydgoszcz”,

w miejscowości Szarlej gm. Kruszwica, na działce nr ewid. 61/2 (nr KW – BY1I/00048796/8) – obręb 0044 Szarlej.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10.00 – 14.00. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

WIR.I.7840.9.3.2019.MB (D)