z dnia 05 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 05 lutego 2020 r.


Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 4 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 05 lutego 2020 r. na rzecz inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., reprezentowanego przez Pana Tomasza Kamińskiego, decyzji Nr 12/2020 o pozwoleniu na budowę obejmującej zadanie pn.:
„Budowa Tłoczni Gazu Gustorzyn” wraz z infrastrukturą niezbędną dla jej obsługi, w miejscowości Gustorzyn gm. Brześć Kujawski, na działkach nr ewid.: 40/2 (nr KW – WL1W/00039130/7), 42/1 (nr KW – WL1W/00023064/8), 46/3 (nr KW – WL1W/0000 7089/1), 61/1 (nr KW – WL1W/00011571/8), 65/1 (nr KW – WL1W/00019246/7), 71/7 (nr KW – WL1W/00003960/3), 73/2 (nr KW – WL1W/00039203/0), 73/3 (nr KW – WL1W/00003961/0), 40/4 (nr KW – WL1W/00039130/7), 41 (nr KW – WL1W/00085406/0) – obręb ewid. 0007 Gustorzyn.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10.00 – 14.00. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
Zygmunt BorkowskiWIR.I.7840.9.4.2019.MB (D)