z dnia 29 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  29 stycznia 2020 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.


zawiadamiam,


że dnia 29 stycznia 2020 r. została wydana decyzja nr 1/2020, znak: WIR.V.7820.26.2019.JB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ”Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu” usytuowanej na działkach ewidencyjnych o numerach:.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
- w nawiasach podano numery działek po podziale,
- pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.