Ogłoszenia

np.: 14/01/2021
Ilość dokumentów: 2309
z dnia 1 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 czerwca 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanym dalej „K.p.a.”


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocnika Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie budynku służb ochronnych (... czytaj dalej

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego


W związku z realizacją Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki przedstawia listę gmin/powiatów, których wnioski ostatecznie weryfikował
i zatwierdził Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

z dnia 28 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 maja 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na budowie gazociągu... czytaj dalej

Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania                         w zakresie pomocy społecznej w 2020 r.
Zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r., Nr 74, poz. 658).

Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników... czytaj dalej

z dnia 28 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 maja 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocnika spółki ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV – w... czytaj dalej

z dnia 28 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 maja 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na budowie gazociągu... czytaj dalej

z dnia 1 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   1 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zwana dalej specustawą drogową oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że  została wydana decyzja,  na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ” Rozbudowa drogi krajowej nr 5 w województwie Kujawsko-Pomorskim o chodnik w miejscowości Osielsko – poprawa... czytaj dalej

z dnia 25 maja 2020 r.

 OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
 z dnia 25 maja 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamia się,


że dnia 25 maja 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 12/2020, znak: WIR.II.746.1.3.2020.EP, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie płyty... czytaj dalej

z dnia 28 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 maja 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocników Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu... czytaj dalej

z dnia 28 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 maja 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanym dalej „K.p.a.”


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocnika Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku nr 222... czytaj dalej

z dnia 25 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 maja 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocnika spółki ORLEN Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej
na budowie doziemnej linii kablowej SN – 15... czytaj dalej

z dnia 26 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 26 maja 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.poz. 293.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 25 maja 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniewkowo, decyzję Nr 13/2020, znak: WIR.II.746.1.67.... czytaj dalej

z dnia 15 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  15  maja 2020 r.


Na podstawie art. 11f ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1716), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), dalej: kpa

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WIR.V.7821.19.2019.JB z dnia 15 maja 2020 r. umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Świeckiego Nr 14/2019 z dnia 5 listopada 2019... czytaj dalej

z dnia 8 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 maja 2020 r.


Na podstawie art. 12 ust. 1 (zdanie pierwsze) w związku z art. 39 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu”,


zawiadamia się,


że dnia 7 maja 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie decyzję Nr 1/2020, znak: WIR.II.747.1.2020.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w... czytaj dalej

Strony