Ogłoszenia

np.: 14/01/2021
Ilość dokumentów: 2309
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04 maja 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Dostawa metalowych szaf kartotekowych dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 04 maja 2020 r., pod nazwą  „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Dostawa metalowych szaf kartotekowych  dla Wydziału Spraw Obywatelskich i  Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 kwietnia 2020 r. „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Dostawa metalowych szaf kartotekowych i regałów magazynowych z kontenerami dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomo

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 27 kwietnia 2020 r. „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Dostawa metalowych szaf kartotekowych i regałów magazynowych z kontenerami dla Wydziału Spraw Obywatelskich i  Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy”.

Ogłoszenie o otwartym konkursie nr 1 ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej

Ogłoszenie
o otwartym konkursie nr 1 ofert na realizację zadań publicznych
w obszarze pomocy społecznej


Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą UDPPiW” oraz zgodnie z ustanowionym Programem finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z póź.... czytaj dalej

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)


Wojewoda Kujawsko-Pomorski


podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Gmina Jeżewo, przedłożonym w dniu 21 stycznia 2020 r., decyzją Nr 24/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pięćmorgi, gm. Jeżewo”,... czytaj dalej

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  10  kwietnia 2020 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1716) zwanej dalej ustawą oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego,... czytaj dalej

z dnia 31 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia    31  marca 2020 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zwana dalej specustawą drogową oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego... czytaj dalej

z dnia 30 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2020 r.
 

   Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,


że dnia 25 marca 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzję znak: WIR.II.746.1.70.2019.EP zmieniającą decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 44/2015... czytaj dalej

z dnia 27 marca 2020r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, przedłożonym w dniu 10 stycznia 2020 r., decyzją Nr 13/2020 z dnia 6 lutego 2020 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę pn.: „Budowa 2-ej nitki rurociągu przesyłowego paliw z PMRiP... czytaj dalej

z dnia 26 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 marca 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)


zawiadamia się,


że dnia 26 marca 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla spółki SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, decyzję Nr 11/2020, znak: WIR.II.746.1.65.2019.EP,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie... czytaj dalej

z dnia 26 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 marca 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 26 marca 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu decyzję Nr 11/2020, znak: WIR.II.746.1.71.2019.EP... czytaj dalej

Dzieci uczą rodziców w domu!

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.  W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.
... czytaj dalej

z dnia 19 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 marca 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na... czytaj dalej

z dnia 19 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 marca 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek członków zarządu spółki Agrolok Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie konstrukcji nalewaka... czytaj dalej

z dnia 13 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego
kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
w województwie kujawsko – pomorskim.
 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
§1. Ustala się w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej... czytaj dalej

z dnia 16 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 16 marca 2020 r.


Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.), zwanej dalej „ustawą w zakresie terminalu” oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocnika Inwestora - spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.... czytaj dalej

Strony