z dnia 16 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 16 marca 2020 r.


Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.), zwanej dalej „ustawą w zakresie terminalu” oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocnika Inwestora - spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie (pismo z dnia 21 lutego 2020 r., Nr: OTS/JJ/258/20),
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn. „Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów, Etap I Gustorzyn – Leśniewice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” (odcinek 1 od WRG Gustorzyn do ZZU Przydatki o długości
ok. 23 km).
Inwestycja lokalizowana będzie na terenie powiatu włocławskiego, gmin: Brześć Kujawski, Włocławek, Choceń i Kowal, na następujących nieruchomościach: