z dnia 26 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 marca 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)


zawiadamia się,


że dnia 26 marca 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla spółki SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, decyzję Nr 11/2020, znak: WIR.II.746.1.65.2019.EP,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE – skrzyżowanie gazociągu z linią kolejową nr 245 Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek w km 3,7 – 3,8, na działce nr ewid. 42/6, obręb 0011 Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.
Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3. Informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy można uzyskać wyłącznie telefonicznie pod nr tel. (52) 349-74-97.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.
Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a K.p.a.).
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 K.p.a.).
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Znak sprawy: WIR.II.746.1.65.2019.EP
                               
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa