z dnia 26 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 marca 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 26 marca 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu decyzję Nr 11/2020, znak: WIR.II.746.1.71.2019.EP, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, dla zadania pn: „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu”, na terenie kompleksu wojskowego 1454, na działce nr ewid. 1/25, obręb 0010 Miasto Grudziądz.
Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3. Informację o miejscu,
w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy można uzyskać wyłącznie telefonicznie pod nr tel. (52) 349-74-97.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.
Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a K.p.a.).
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 K.p.a.).
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Znak sprawy: WIR.II.746.1.71.2019.EP
                                   Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa