z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)


Wojewoda Kujawsko-Pomorski


podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Gmina Jeżewo, przedłożonym w dniu 21 stycznia 2020 r., decyzją Nr 24/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pięćmorgi, gm. Jeżewo”, realizowaną na działkach o nr ew.: 88/3, 89/3 obręb 0017 Pięćmorgi, gm. Jeżewo.
Zgodnie z wprowadzoną przez Dyrektora Generalnego Urzędu procedurą obowiązującą w warunkach zagrożenia szczególnie niebezpieczną chorobą zakaźną - z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (nr tel. 052 349 74 27) oraz wyrażeniu zgody przez Dyrektora Wydziału przy jednoczesnym ustaleniu przez niego daty, godziny oraz miejsca wyznaczonego w urzędzie do odbycia spotkania.


z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
Nr sprawy: WIR.I.7840.1.1.2020.AP