Ogłoszenia

np.: 14/01/2021
Ilość dokumentów: 2309
Nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

KUJAWSKO-POMORSKI  URZĄD  WOJEWÓDZKI  W  BYDGOSZCZY

Komunikat Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – Prezes Rady Ministrów ogłasza nabór wniosków
o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski uprzejmie informuje, iż na podstawie § 11 ust. 1 uchwały Rady Ministrów Nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP poz. 662)

Prezes Rady Ministrów ogłasza
nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze  środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

... czytaj dalej
z dnia 27 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 lipca 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocników spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 26/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r., znak: WIR.II.746.1.20.2015.EG o... czytaj dalej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+", zwanego dalej "Programem" – konkurs "MALUCH+" 2021-aktualizacja

 

 

 

 

 

Informuje się, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.), ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku  do lat 3 "MALUCH+", zwanego dalej "Programem" – konkurs "MALUCH+" 2021.

 

Dofinansowanie będzie przeznaczane na:

 

... czytaj dalej
z dnia 18 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 sierpnia 2020 r.


Na podstawie art. 12 ust. 1 (zdanie pierwsze) w związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu”,

zawiadamia się,

że dnia 14 sierpnia 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję znak: WIR.II.747.11.2020.ML, zezwalającą Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład... czytaj dalej

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Starostę Tucholskiego z dnia 7 sierpnia 2020 r., znak: OŚ.644.26.2020;
- Burmistrza Tucholi z dnia 5 sierpnia 2020 r. znak: WIIPP.7211.2.83.2020.WZ;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 18/TZ/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r., znak: ZKPPT.7637.311.2020 r.;
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  13  sierpnia 2020 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.


zawiadamiam,


że dnia 13 sierpnia 2020 r. została wydana decyzja nr 6/2020, znak: WIR.V.7820.5.2020.JB... czytaj dalej

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią, przedłożonego w dniu 12 maja 2020 r. (uzup. 31 lipca 2020 r.), decyzją Nr 51/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. został zatwierdzony projekt budowlany i... czytaj dalej

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 oraz 101 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 3 sierpnia 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski postanowieniem znak: WIR.II.746.1.43.2019.EP podjął na wniosek Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz,... czytaj dalej

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego

Data rozpoczęcia zgromadzenia: 8.08.2020 r.
Godzina rozpoczęcia zgromadzenia: 15:50
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: Grudziądz, chodnik przy skrzyżowaniu ulic Chełmińska i Włodka
Przewidywany czas trwania zgromadzenia: 2 godziny
Przewidywana liczba uczestników zgromadzenia: 15 osób
Ewentualna trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia: stacjonarne
Ewentualne zagrożenia mogące się pojawić w trakcie zgromadzenia: agresja ze strony osób postronnych
Cel zgromadzenia: stop pedofilii i aborcji

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 sierpnia 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 sierpnia 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Gminy Nowe, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn.: „Budowa sieci... czytaj dalej

z dnia 31 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 31 lipca 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika spółki ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji... czytaj dalej

z dnia 31 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 31 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 31 lipca 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy decyzję... czytaj dalej

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 sierpnia 2020 r.


Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 191 ze zm.) oraz poz. 19 załącznika
do ww. ustawy, zawiadamiam, że dnia 31 lipca 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na wniosek pełnomocnika spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna, wydał decyzję    Nr 3/2020, znak: WIR.II.747.7.2020.JS o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie napowietrznej... czytaj dalej

z dnia 31 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 31 lipca 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 31 lipca 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z siedzibą w Warszawie decyzję Nr 22/2020 znak: WIR.II.746.1.73.2019.ML, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na... czytaj dalej

z dnia 31 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 31 lipca 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),


zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 lipca 2020 r., znak: WST.612.1.320.2020.KMR;
- Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 lipca 2020 r., znak: RBI.7000.47.2020.RK;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 15/TZ/2020 z dnia 16 lipca 2020 r., znak: ZKPPT.7637.267.2020 r.;
-... czytaj dalej

z dnia 31 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 31 lipca 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),


zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Nr ZAR/297/2020 z dnia 22 lipca 2020 r., znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.36.2.2020.ED;
- Wójta Gminy Pruszcz z dnia 21 lipca 2020 r., znak: BIBiGP.6733.13.1.2020;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 14/TZ/2020 z dnia 16 lipca 2020 r., znak: ZKPPT.... czytaj dalej

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

W związku z ogłoszonym Programem pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przedstawia listę gmin/powiatów, których wnioski ostatecznie zweryfikował i zatwierdził Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
W ramach ogłoszonego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w województwie kujawsko-pomorskim zaakceptowano wniosek Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na realizację Modułu I - utworzenie obiektu centrum, tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenie na kwotę
2 793 754,13 zł.

z dnia 31 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 31 lipca 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu
Nr ZAR/296/2020 z dnia 22 lipca 2020 r., znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.22.6.2020.ED;
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 2020 r. znak: WST.612.1.321.2020.KMR;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 16/TZ/2020 z dnia 16 lipca 2020 r... czytaj dalej

z dnia 31 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 31 lipca 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocnika Inwestora – spółki ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na... czytaj dalej

z dnia 28 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 lipca 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach... czytaj dalej

Strony