z dnia 18 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 sierpnia 2020 r.


Na podstawie art. 12 ust. 1 (zdanie pierwsze) w związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu”,

zawiadamia się,

że dnia 14 sierpnia 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję znak: WIR.II.747.11.2020.ML, zezwalającą Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy na wejście na teren nieruchomości: działki nr ewid. 39/2, obręb 0038 Wójcin, gmina Żnin, działki nr ewid. 73/6, obręb 0018 Zalesie Barcińskie, gmina Barcin, działki nr ewid. 77/2, obręb 0018 Zalesie Barcińskie, gmina Barcin, położonych w powiecie żnińskim w województwie kujawsko-pomorskim, w celu przeprowadzenia prac geologicznych (w tym wykonania odwiertów) w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 8,4 MPa Latkowo – Wrzosy”, będącego częścią inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Dworzysko-Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego”.
Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).
Stosownie do treści art. 12 ust. 1 w związku z art. 19b ust. 1 ww. ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu, Wojewoda doręcza decyzję o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędzie Miejskim w Barcinie, Urzędzie Miejskim w Żninie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych przedmiotową decyzją, zawiadomienie o jej wydaniu wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.
Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się  w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:
- drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
- drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl;
- telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400;
- e-PUAP.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji
(art. 5 ust. 3 w związku z art. 19b ust. 1 oraz art. 34 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu), które powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające
to żądanie (art. 34 ust. 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).
 W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a K.p.a.).
       

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa