Ogłoszenia

np.: 14/01/2021
Ilość dokumentów: 2309
Z dnia 23 listopada 2020 r.

 OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 listopada 2020 r.


    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku
z art. 19a ust. 1, art. 19b ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 ze zm.),


podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego


na... czytaj dalej

z dnia 13 listopada 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 listopada 2020 r.


    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19a ust. 1, art. 19b ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o... czytaj dalej

z dnia 04 Listopada 2020r.OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  04  listopada 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu
       nr ZAR/433/2020 z dnia 7 października 2020 r., znak: WU OZ.DB. ZAR.5151.36.4.2020.TZ;
-  Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z dnia 8 października 2020 r., znak: PZD
      439/187/2020; L. dz. 1107/11/KK1;
-     Wójta Gminy... czytaj dalej

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o pisemnym przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń wchodzących w skład mienia pozostałego po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT w Toruniu

OGŁOSZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
o pisemnym przetargu
 

na sprzedaż maszyn i urządzeń wchodzących w skład mienia pozostałego po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT Spółką z o.o. w Toruniu

z dnia 06 Listopada 2020r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zwanej dalej „u.p.z.p.” i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Inwestora – spółki PKP Energetyka S.A z siedzibą w Warszawie, o ustalenie lokalizacji... czytaj dalej

z dnia 06 Listopada 2020r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zwanej dalej „u.p.z.p.” i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocników  Inwestora – spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na... czytaj dalej

SZKOŁY, KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJĘ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „AKTYWNATABLICA”

Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (Dz.U.  poz. 1883) Wojewoda Kujawsko-Pomorski publikuje wykazu szkół, którym przyznano dotacje w ramach programu, wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 listopada 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczenia serwerowni w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 2 listopada 2020 r., pod nazwą  „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczenia serwerowni w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Moniuszki 15/21 w Toruniu”

 

z dnia 28 października 2020 r.

 OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 października 2020 r.


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,


na wniosek pełnomocnika inwestora – spółki PERN S.A. z siedzibą w Płocku, o... czytaj dalej

z dnia 26 października 2020 r.

 

 
OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 października 2020 r.


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

... czytaj dalej
z dnia 21 października 2020 r.


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 października 2020 r.


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,


na wniosek pełnomocnika inwestora – spółki PERN S.A. z siedzibą w Płocku,... czytaj dalej

z dnia 20 października 2020 r.OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 października 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),


zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 28 września 2020 r., znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.1.5.2020.TZ;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 31/TZ/2020 z dnia 30 września
2020 r., znak: ZKPPT.7637.400.2020;
- Prezydenta Miasta... czytaj dalej

z dnia 20 października 2020 r.OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 października 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),


zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 32/TZ/2020 z dnia 30 września 2020 r., znak: ZKPPT.7637.401.2020;
- Starostę Toruńskiego z dnia 24 września 2020 r., znak: AB.673.11.2020.KM;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

z dnia 12 października 2020 rOBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia 12 października 2020 r.
    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

 


zawiadamia się,


że dnia 12 października 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Gminy Sadki, decyzję... czytaj dalej

z dnia 05 października 2020 r.


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
z dnia 5 października 2020 r.  

          

Na podstawie art. 12 ust. 1  w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

... czytaj dalej

Strony