Ogłoszenia

np.: 14/01/2021
Ilość dokumentów: 2309
z dnia 27 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 lipca 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocników spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na budowie obiektu... czytaj dalej

z dnia 27 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 lipca 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 27 lipca 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 21/2020 znak: WIR.II.746.1.19.2020.ML, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie doziemnej linii kablowej SN – 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą... czytaj dalej

z dnia 27 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 lipca 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji... czytaj dalej

z dnia 24 lipca 2020r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO


Na podstawie art. 131 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 1a w związku z art. 12 ust. 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu”,


zawiadamia się,


że zostały wniesione odwołania do Ministra Rozwoju od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., znak: WIR.II.747.2.2020.EP  o ustaleniu... czytaj dalej

z dnia 22 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  22  lipca 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocnika Inwestora – spółki ORLEN Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o ustalenie lokalizacji... czytaj dalej

z dnia 21 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 lipca 2020 r.


Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), dalej: kpa

zawiadamiam


o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.16.2019.KS z dnia 21 lipca 2020 r. utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję... czytaj dalej

z dnia 22 lipca 2020r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 1a w związku z art. 12 ust. 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu”,


zawiadamia się,


że zostało wniesione odwołanie do Ministra Rozwoju od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 1/2020 z dnia 7... czytaj dalej

z dnia 22 lipca 2020r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) – zwanej dalej kpa., w związku z art. 11c i 11f ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1716) – zwanej dalej specustawą drogową,

zawiadamiam,

że dnia 22 lipca 2020 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki... czytaj dalej

z dnia 16 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  16  lipca 2020 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19a i 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.), zwanej dalej „ustawą w zakresie terminalu” oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,


na wniosek pełnomocnika Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z... czytaj dalej

z dnia 6 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 lipca 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocników Inwestora – spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie... czytaj dalej

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2020 r.

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2020 r.

z dnia 2 lipca 2020r.

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej


Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) Wojewoda Kujawsko-Pomorski

informuje, że na wniosek inwestora: P4 Sp. z o. o., reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Majer, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4” realizowanego na działce nr ewid. 3/4 obręb 0120 Miasto Bydgoszcz.z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
... czytaj dalej

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2020 r.

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
w 2020 r.


    Posiedzenie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 93/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. odbyło się w dniu 23 czerwca 2020 r. w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Wysokość środków na dofinansowanie projektów konkursowych nadesłanych do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynosiła 150.000 zł.
Konkurs ofert wpisuje się w obszar nr 3 Pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością wskazany w Programie finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego... czytaj dalej

Zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

Zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2020.

z dnia 29 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  29  czerwca 2020 r.


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) – zwanej dalej kpa., w związku z art. 11c i 11f ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1716) – zwanej dalej specustawą drogową,

zawiadamiam,

że dnia 29  czerwca 2020 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z... czytaj dalej

Strony