z dnia 22 lipca 2020r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 1a w związku z art. 12 ust. 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu”,


zawiadamia się,


że zostało wniesione odwołanie do Ministra Rozwoju od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 1/2020 z dnia 7 maja 2020 r., znak: WIR.II.747.1.2020.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów, Etap I Gustorzyn –Leśniewice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”- odcinek 2 od ZZU Przydatki (bez ZZU), do granicy województwa kujawsko-pomorskiego o długości ok. 17,5 km –będącej częścią inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: „Budowa gazociągów Gustorzyn - Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego”.
Odwołanie wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zostało przesłane w celu rozpatrzenia do Ministerstwa Rozwoju.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 1a w związku z art. 12 ust. 4 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Baruchowo, Urzędu Gminy w Kowalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej wymienionych Urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.


Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Znak sprawy: WIR.II.747.1.2020.EP