z dnia 16 lipca 2020 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  16  lipca 2020 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19a i 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.), zwanej dalej „ustawą w zakresie terminalu” oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,


na wniosek pełnomocnika Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac geologicznych (w tym wykonania odwiertów) w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 8,4 MPa Latkowo –Wrzosy”, będącej częścią inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Dworzysko-Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego”.

Nieruchomości objęte wnioskiem położone w powiecie żnińskim, oznaczone według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, jako działki:
-    nr ewid. 39/2, obręb 0038 Wójcin, gmina Żnin, KW BY1Z/00006536/6;
-    nr ewid. 73/6, obręb 0018 Zalesie Barcińskie, gmina Barcin, KW BY1U/00011765/5;
-    nr ewid. 77/2, obręb 0018 Zalesie Barcińskie, gmina Barcin, KW BY1U/00011765/5.
W myśl art. 8 ust. 1a w związku z art. 19b ust. 1  ustawy w zakresie terminalu w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości  lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości, przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.
Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:
- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
-   drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl;
Informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy można uzyskać wyłącznie telefonicznie pod nr tel. (052) 349-7400 lub (052) 349-7496.
Jednocześnie informuje się, że możliwość wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie jest uprawnieniem stron postępowania i nie jest obowiązkowe.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Jednocześnie informuje się, że możliwość wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie jest uprawnieniem stron postępowania i nie jest obowiązkowe.
Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miejskiego w Barcinie, Urzędu Miejskiego w Żninie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wymienionych Urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Kujawsko-Pomorskiego
Z up. Wojewody Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
(znak prawy: WIR.II.747.11.2020.EP)