z dnia 2 lipca 2020r.

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej


Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) Wojewoda Kujawsko-Pomorski

informuje, że na wniosek inwestora: P4 Sp. z o. o., reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Majer, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4” realizowanego na działce nr ewid. 3/4 obręb 0120 Miasto Bydgoszcz.z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Znak sprawy: WIR.I.7840.5.9.2020.MO