z dnia 22 lipca 2020r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) – zwanej dalej kpa., w związku z art. 11c i 11f ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1716) – zwanej dalej specustawą drogową,

zawiadamiam,

że dnia 22 lipca 2020 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 12/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. (znak WIR.V.7820.15.2019.MT) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657” Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113b (tel. 52-349-74-14), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 8.00 - 12.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu.
Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo zażalenia do Ministra Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia stron o jego wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 6 i 7 specustawy drogowej,
w związku z art. 49 kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń i na stronach BIP: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi.
Znak sprawy: WIR.V.7821.10.2020.JB


Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 
Agnieszka Waszak
Kierownik
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa