z dnia 27 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 lipca 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 27 lipca 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 21/2020 znak: WIR.II.746.1.19.2020.ML, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie doziemnej linii kablowej SN – 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 265, obręb 0009 Unisław, gmina Unisław na wniosek spółki Orlen Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastrukturyi Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349-74-97 lub 52 349-74-00 lub drogą elektroniczną - adres: mlisewska@bydgoszcz.uw.gov.pl, zgodnie z nowymi zasadami obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, zamieszczonymi na stronie internetowej tut. Urzędu.
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urzędu Gminy Unisław.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.
Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


 (dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.19.2020.ML)
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa