z dnia 29 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  29  czerwca 2020 r.


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) – zwanej dalej kpa., w związku z art. 11c i 11f ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1716) – zwanej dalej specustawą drogową,

zawiadamiam,

że dnia 29  czerwca 2020 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. znak: WIR.V.7821.1.2020.JB, uchylającej w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Starosty Brodnickiego Nr 4.2019 z dnia 20 listopada 2019 r., znak: WB.6740.8.91.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowa drogi gminnej nr 081170C ul. Łokietka w Brodnicy”.
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113b (tel. 52-349-74-14), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 8.00 - 12.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu.
Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo zażalenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia stron o jego wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 6 i 7 specustawy drogowej, w związku z art. 49 kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń i na stronach BIP: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Miasta Brodnicy i Starostwa Powiatowego w Brodnicy.


Znak sprawy: WIR.V.7821.1.2020.JB

Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 
Agnieszka Waszak
Kierownik
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa