z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią, przedłożonego w dniu 12 maja 2020 r. (uzup. 31 lipca 2020 r.), decyzją Nr 51/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę dla zamierzenia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej”, realizowanego na działce nr ewid. 42/1 obręb Lubaszcz, jedn. ewid. Nakło nad Notecią. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-....

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa


Nr sprawy: WIR.I.7840.3.29.2020.PK