z dnia 31 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 31 lipca 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),


zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 lipca 2020 r., znak: WST.612.1.320.2020.KMR;
- Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 lipca 2020 r., znak: RBI.7000.47.2020.RK;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 15/TZ/2020 z dnia 16 lipca 2020 r., znak: ZKPPT.7637.267.2020 r.;
- Starostę Bydgoskiego z dnia 15 lipca 2020 r. znak: WB.673.76.2020;
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn.: „budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R 10698_L201_Prądocin_001_B (ORx201-003910-XXX-01) dla modernizacji linii kolejowej nr 201, km 3,910, na działce nr ewid. 46/1, obręb 0009 Leszyce, w miejscowości Prądocin, gmina Nowa Wieś Wielka”.
Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), strony postępowania mogą wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 3 dni od dnia dokonania doręczenia przez obwieszczenie. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:
- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
- telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400 lub 52 34 97 497;
- drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl lub mlisewska@bydgoszcz.uw.gov.pl
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Stosownie do powyższego wskazuję dzień 7 sierpnia 2020 roku jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym od wskazanego powyżej terminu.

Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2020.ML
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa