z dnia 31 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 31 lipca 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu
Nr ZAR/296/2020 z dnia 22 lipca 2020 r., znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.22.6.2020.ED;
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 2020 r. znak: WST.612.1.321.2020.KMR;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 16/TZ/2020 z dnia 16 lipca 2020 r., znak: ZKPPT.7637.268.2020 r.;
- Starostę Tucholskiego z dnia 9 lipca 2020 r. znak: BD.674.P.KĘS.3.2020.MŚ;
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn.: „Budowa sieci energetycznej – linii kablowej SN 15 kV wraz z kontenerową stacją transformatorową na działkach nr ewid.: 225/1, 225/3 i 225/6, obręb 0008 Żalno, gmina Kęsowo”.
Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), strony postępowania mogą wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 3 dni od dnia dokonania doręczenia przez obwieszczenie. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:
- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
- telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400 lub 52 34 97 497;
- drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl lub mlisewska@bydgoszcz.uw.gov.pl
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Stosownie do powyższego wskazuję dzień 7 sierpnia 2020 roku jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Kęsowo. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym od wskazanego powyżej terminu.


Znak sprawy: WIR.II.746.1.17.2020.ML
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa