z dnia 4 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 sierpnia 2020 r.


Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 191 ze zm.) oraz poz. 19 załącznika
do ww. ustawy, zawiadamiam, że dnia 31 lipca 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na wniosek pełnomocnika spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna, wydał decyzję    Nr 3/2020, znak: WIR.II.747.7.2020.JS o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń” w zakresie skutków, o których mowa art. 22 ust. 1 ww. ustawy, na nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 494/1, obręb Rogóźno, gmina Rogóźno.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu, które powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 25 ust. 2 i 3
w związku z art. 5 ust. 4 ww. ustawy).
Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349-74-00 lub drogą elektroniczną - adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl, zgodnie z nowymi zasadami obsługi klienta obowiązującymi w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19.
Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, Wojewoda Kujawsko-Pomorski doręcza  decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wnioskodawcy, a pozostałe strony zawiadomiła o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy i Urzędzie Gminy Rogóźno, na stronach internetowych tych Urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Upublicznienie niniejszego obwieszczenia nastąpiło w dniu 5 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji  strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej zawiadomienie o wydaniu decyzji doręcza się na adres określony w katastrze nieruchomości, przy czym doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Podpisała:
                                Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
znak sprawy: WIR.II.747.7.2020.JS