z dnia 27 marca 2020r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, przedłożonym w dniu 10 stycznia 2020 r., decyzją Nr 13/2020 z dnia 6 lutego 2020 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę pn.: „Budowa 2-ej nitki rurociągu przesyłowego paliw z PMRiP Góra – Wielowieś w ramach dostosowania infrastruktury przesyłowej paliw
do wymogów ustawy o zapasach interwencyjnych” na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, powiat inowrocławski, gmina Gniewkowo i Inowrocław w zakresie rurociągu przesyłowego dalekosiężnego DN 350 wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. linia telemetryczna światłowodowa wzdłuż projektowanego rurociągu przesyłowego (na około 19 m odcinka przebudowa istniejącej linii światłowodowej w zakresie wniosku) na działkach o nr ew.: 14/1 obręb 0016 Ostrowo, gm. Gniewkowo; 18/1 obręb 0009 Dziennice, gm. Inowrocław.
Zgodnie z wprowadzoną przez Dyrektora Generalnego Urzędu procedurą obowiązującą w warunkach zagrożenia szczególnie niebezpieczną chorobą zakaźną - z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (nr tel. 052 349 74 27) oraz wyrażeniu zgody przez Dyrektora Wydziału
przy jednoczesnym ustaleniu przez niego daty, godziny oraz miejsca wyznaczonego
w urzędzie do odbycia spotkania.


z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Nr sprawy: WIR.I.7840.11.1.2020.AP