z dnia 30 marca 2020 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2020 r.
 

   Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,


że dnia 25 marca 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzję znak: WIR.II.746.1.70.2019.EP zmieniającą decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 44/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., znak: WIR.II.746.1.3.2015.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001192_KUJ_B wraz z przyłączem energetycznym, na dz. 36, obręb 0016 Twarda Góra oraz dz. nr ew..: 121, 122 i 123, obręb 0008 Milewko, gmina Nowe, pow. świecki, realizowanej w ramach: „Budowy infrastruktury systemu GSM-R na liniach kolejowych zgodnych
z harmonogramem NPW ERTMS FAZA I – PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-36.2”, zmienioną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. znak: WIR.II.746.1.34.2019.BG zmieniającą decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 44/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r., znak: WIR.II.746.1.3.2015.AK ustalającą dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z siedzibą w Warszawie lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu  radiokomunikacyjnego c0001192_KUJ_B wraz z przyłączem energetycznym, na dz. 36, obręb Twarda Góra oraz dz. nr: 121, 122, 123, obręb 0008 Milewko, gmina Nowe, pow. świecki, realizowanej w ramach: „Budowy infrastruktury systemu GSM-R, na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS FAZA I – PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-36.2”,
Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3. Informację o miejscu,
w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy można uzyskać wyłącznie telefonicznie pod nr tel. (52) 349-74-97.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia dokonania ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 K.p.a.).
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 K.p.a.).
 


(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.70.2019.EP)       
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa