z dnia 10 kwietnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  10  kwietnia 2020 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1716) zwanej dalej ustawą oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Przemysława Dąbrowskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa DW
nr 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskowęsy”.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
-    przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
-    w nawiasach podano numery działek po podziale,
-    w nawiasach pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych
dla realizacji inwestycji.