z dnia 25 maja 2020 r.

 OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
 z dnia 25 maja 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamia się,


że dnia 25 maja 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 12/2020, znak: WIR.II.746.1.3.2020.EP, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności do 11 000 litrów, dla zadania pn.: „Budowa kompleksu polikliniki na terenie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy”, na działce nr ewid. 3/4, obręb 0120 Miasto Bydgoszcz na wniosek Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy. 
Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy po uprzednim zgłoszeniu stosownego żądania. Z powyższym żądaniem należy wystąpić do organu:
- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, lub
- drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl lub
- drogą elektroniczną na adres: mlisewska@bydgoszcz.uw.gov.pl lub
- telefonicznie – nr telefonu 52 349 97 400.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.
Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 49 K.p.a. upublicznienie zawiadomienia stron o przedmiotowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, nastąpiło w formie publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie zawiadomienia poprzez obwieszczenie w formach wymienionych powyżej.


Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2020.EP
                                   Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego