z dnia 10 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   10  lutego 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zwana dalej specustawą drogową oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że została wydana decyzja,  na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową 25 do Bożenkowa na długości 6,6 km”.


Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
- w nawiasach podano pogrubioną czcionką numer działki po podziale, niezbędny dla realizacji inwestycji.