z dnia 29 stycznia 2020 r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081  ze zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebciny, reprezentowanego przez Panią Magdalenę Golonka, przedłożonym dnia 14 października 2019 r.(uzup. dnia 27 listopada 2019 r. oraz dnia 23 grudnia 2019 r.), decyzją Nr 8/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę pn.: „Budowa zbiornika wodnego w ramach zadania pn.: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiOR wraz z niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami dla zadania: Odtworzenie zbiornika wodnego oraz utworzenie obszaru mokradłowego w Nadleśnictwie Trzebciny oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, na działkach nr ewid.: 5174/9, 5174/10, 5165/2 – obręb Wierzchy, gm. Osie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Konarskiego 1, (budynek B, XIII piętro, pokój nr 131i) w dniach pracy Urzędu w godz. 1000 - 1400.

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Nr sprawy: WIR.I.7840.1.9.2019.MB