z dnia 4 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 lutego 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności do 1100 litrów, dla zadania pn.: „Budowa kompleksu polikliniki na terenie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy”, na działce nr ewid. 3/4, obręb 0120 Miasto Bydgoszcz.
Przedmiotowa nieruchomość została ujęta w decyzji Nr 38/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z dnia 15 marca 2019 r. poz. 46 ze zm. – Lp. 749 załącznika do ww. decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym teren zamknięty.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek B, X piętro, pok. 101e w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-96.
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego   
Zygmunt Borkowski
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa


(Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2020.EP)