Ogłoszenia

np.: 14/01/2021
Ilość dokumentów: 2309
Obwieszczenie z dnia 25 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 października 2019 r.

Na podstawie art. 131 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 11c i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) informuję, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 9/2019 wydanej w dniu 3 października 2019 r., znak: WIR.V.7820.37.2018.KS o zezwoleniu na realizację... czytaj dalej

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej

OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020"

 

1.    Na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zmianami) ogłaszam o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 13 sierpnia 2019 r. na realizację zadania publicznego w zakresie celu szczegółowego nr 3 - „... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  16  października 2019 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że dnia 16 października 2019 r.... czytaj dalej

z dnia 15 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 października 2019 r.


    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),


podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek inwestora: Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520... czytaj dalej

z dnia 15 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 października 2019 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Inwestora – spółki PKP Energetyka S.A., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie... czytaj dalej

z dnia 15 października 2019 r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski


podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez pana Bogusława Kubę Puchowskiego pełnomocnika inwestora ENERGUM DRWĘCA Sp. z o. o., decyzją Nr 98/2019 z dnia 14 października 2019 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  obejmujące budowę przepławki nr 1 dla ryb dwuśrodowiskowych w... czytaj dalej

z dnia 9 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  9  października 2019 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)


zawiadamiam,


że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 28 maja 2019 r. uzupełniony i zmieniony dnia 5 sierpnia 2019 r., oraz dnia 16 września... czytaj dalej

z dnia 10 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 października 2019 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
ze zm.) zwanej dalej k.p.a.


zawiadamiam,


że dnia 10 października 2019 r. została wydana decyzja nr 10/2019, znak:... czytaj dalej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił  nabór wniosków w ramach Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, w których istnieje potrzeba świadczenia usług opieki asystenta.
Podstawą  prawną  Programu  jest  art.  7  ust.  5  ustawy  z  dnia  23  października  2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. poz.  2192 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1696). Nabór wniosków zostanie przeprowadzony zgodnie
z art. 13 ww. ustawy.
Program ma na celu:
1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla... czytaj dalej

z dnia 9 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 października 2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Przemysława Skarbińskiego występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

z dnia 8 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 października 2019 r.    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r.poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek Pana Janusza Kicińskiego występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie ustalenia lokalizacji... czytaj dalej

z dnia 7 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 7 października 2019 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r.poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocnika Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, o ustalenie lokalizacji... czytaj dalej

z dnia 2 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 2 października 2019 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), zwana dalej specustawą drogową oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta... czytaj dalej

z dnia 4 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 października 2019 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanym dalej „K.p.a.”

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym... czytaj dalej

z dnia 4 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 października 2019 r.


    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),


podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05 - 520 Konstancin... czytaj dalej

Strony