Ogłoszenia

np.: 14/01/2021
Ilość dokumentów: 2309
z dnia 4 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 października 2019 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.


zawiadamiam,


że dnia 3 października 2019 r. została wydana decyzja nr 9/2019, znak: WIR.V.7820.37.... czytaj dalej

Nabór na stanowisko - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
starszy inspektor wojewódzki
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości


ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa pracownika
w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

... czytaj dalej

z dnia 1 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  1  października 2019 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zwanej dalej ustawą oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego,... czytaj dalej

z dnia 1 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  1  października 2019 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Inwestora – spółki PKP Energetyka S.A., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie... czytaj dalej

z dnia 27 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r.
   


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji... czytaj dalej

z dnia 26 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r.


w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego
kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
w województwie kujawsko – pomorskim.
   


Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:


§1. Ustala się w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. wskaźnik... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 27 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 27 września 2019 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Nakło decyzję... czytaj dalej

z dnia 27 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   27 września 2019 r.


Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej kpa) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania wniesionego przez  Panią Marię Łętowską-Turz, od decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Świętego Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej  o ul. Kaszubskiej wraz z budową miejsc... czytaj dalej

z dnia 26 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r.


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowej


Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 34 ust. 2 pkt 3 w związku z poz. 19 załącznika ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 404 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „K.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika spółki... czytaj dalej

Ogłoszenie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego

Data rozpoczęcia zgromadzenia: 29.09.2019 r.    
Godzina rozpoczęcia zgromadzenia 11:00
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: Rynek 10 w Radziejowie
Przewidywany czas trwania zgromadzenia: 2 godziny
Przewidywana liczba uczestników zgromadzenia: 20 osób
Ewentualna trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia: stacjonarne
Ewentualne zagrożenia mogące się pojawić w trakcie zgromadzenia: brak
Cel zgromadzenia: informacja na temat nadchodzących wyborów

z dnia 24 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
z dnia  24  września 2019 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 11c, art. 11f ust. 7 i art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1474) - zwanej dalej ustawą, oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.),
zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 wrzesień 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 września 2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanym dalej „K.p.a.”

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 wrzesień 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 września 2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanym dalej „K.p.a.”

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 wrzesień 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 września 2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r.poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Inwestora – ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Świecie, o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 wrzesień 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 19 września 2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 19 września 2019 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 wrzesień 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  19  września 2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Bartosza Chałubowicza występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 wrzesień 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 września 2019 r.
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 11f ust. 7 w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zwanej dalej specustawą drogową i art. 151 §1 pkt 2 w związku z art. 145 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.,

zawiadamiam,

że po wznowieniu postępowania... czytaj dalej

Ogłoszenie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego

 
Data rozpoczęcia zgromadzenia: 19.09.2019 r. .
Godzina rozpoczęcia zgromadzenia 8:00
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: skwer przy ul. Piłsudskiego 15/17  w lipnie, przed Sądem Rejonowym
Przewidywany czas trwania zgromadzenia: w godz. 8:00-12:00
Przewidywana liczba uczestników zgromadzenia: nie podano
Cel zgromadzenia: Informacja na temat wyborów parlamentarnych

- przewidywana liczba osób: 15

z dnia 16 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 września 2019 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie... czytaj dalej

z dnia 17 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 września 2019 r.

    Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 17 września 2019 r. na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie decyzji Nr 90/2019 o pozwoleniu na budowę
obejmującej zadanie pn.:

Przebudowa linii 110kV Lisewo – Grudziądz Węgrowo w związku z realizacją... czytaj dalej

z dnia 17 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 września 2019 r.


Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację


o wydaniu w dniu 17 września 2019 r. na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie decyzji Nr 92/2019 o pozwoleniu na budowę
obejmującej zadanie pn.:
Przebudowa linii 110kV Grudziądz... czytaj dalej

Strony