Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Karty podstawowe

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3
 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.)

do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

oceniającej oferty podmiotów uprawnionych ubiegających się o realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2015r.

 

Zgłoszenia należy składać na formularzu (załącznik do pobrania) w terminie
do dnia 07 kwietnia 2015r. na adres poczty elektronicznej: wps_bydgoszcz.uw.gov.pl