z dnia 17 grudnia 2020 r.

Karty podstawowe

 

 

 

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2020 r.


    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 12 w związku z art. 19a ust. 1, art. 19b ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację


o wydaniu w dniu 17 grudnia 2020 r. na rzecz inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Michalinę Kozak, decyzji o zezwoleniu
na wejście na teren nieruchomości, na której planowane jest przeprowadzenie badań geologicznych w celu zbadania warunków posadowienia obiektu budowlanego
dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu Dworzysko – Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego”.

Wykaz nieruchomości objętych przedmiotowym wnioskiem:

 

Lp.

Gmina

Obręb

Numer działki

Numer KW

1

2

3

4

5

Powiat świecki

1..

Bukowiec

Bukowiec

30/5

BY1S/00004086/7

2.

Bukowiec

Bukowiec

192/17

BY1S/00060359/2

3.

Bukowiec

Bukowiec

199/7

BY1S/00024796/3

4.

Bukowiec

Branica

294

BY1S/00054429/9

5.

Bukowiec

Branica

274/6

BY1S/00001472/9

6.

Bukowiec

Przysiersk

338/19

BY1S/00051891/7

7.

Świekatowo

Lipienica

39/4

BY1S/00041807/9

8.

Świecie

Dworzysko

47/21

BY1S/00049250/5

Powiat tucholski

9.

Kęsowo

Żalno

500/1

BY1T/00029961/7

10.

Tuchola

Bladowo

115/10

BY1T/00018322/6

11.

Tuchola

Bladowo

178/2

BY1T/00023237/1

12.

Gostycyn

Łyskowo

32

BY1T/00004912/8

13.

Lubiewo

Bysław

552

BY1T/00007501/5

14.

Lubiewo

Bysław

41

BY1T/00022185/4

15.

Lubiewo

Bysław

614/5

BY1T/00028919/1

16.

Tuchola

Mały Mędromierz

167/5

BY1T/00035517/5

17.

Tuchola

Mały Mędromierz

169/3

BY1T/00005076/2

18.

Tuchola

Mały Mędromierz

185/2

BY1T/00005076/2

19.

Tuchola

Mały Mędromierz

402

BY1T/00006195/9

20.

Kęsowo

Żalno

471/2

BY1T/00008167/8

21.

Kęsowo

Żalno

513/2

BY1T/00006462/2

22.

Lubiewo

Lubiewice

143

BY1T/00011762/3

23.

Lubiewo

Lubiewice

163/1

BY1T/00011761/6

24.

Lubiewo

Lubiewice

64/1

BY1T/00007130/3

 

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji wg zasad określonych
na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo
(e-mail: aposadzinski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 76 70, w godz. 10:00 – 14:00.

 

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

                                                                   Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

                                                                                                                                                                                               w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

 

 

 

 

WIR.I.7840.9.21.2020.AP (D)