z dnia 16 czerwca 2020 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych w Warszawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie wieży kratowej o wysokości do 44 m na potrzeby systemu TETRA oraz systemu VCS, budowie przyłącza elektrycznego oraz przyłącza telekomunikacyjnego dla zadania 62193. Teren przeznaczony pod inwestycję: działka nr ewid. 12/40, obręb 0005 Inowrocław, położona przy ul. Jacewskiej 93, Kompleks Wojskowy nr 1532 w Inowrocławiu.
Stosownie do art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 K.p.a., strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
-   telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400, 52 34 97 496;
-   drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl, epelelska@bydgoszcz.uw.gov.pl

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Znak sprawy: WIR.II.746.1.20.2020.EP